سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران
اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران
محمدرضا شعیبی نوبریان – دانشجوی گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران

چکیده:

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جهت برنامه ریزی های بلند مدت و استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیل رودخانه ها پیش بینی جریان رودخانه ها می باشد. در حقیقت حصول روش های مناسب و دقیق در پیش بینی جریان ورودی بهمخازن سدها را می توان به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در فرایند مدیریت و مهندسی منابع آب دانست. فاکتورها و عوامل مختلفی بر روی  جریان رودخانه تاثیرگذار می باشند که تحلیل این پدیده را مشکل می سازند. مدلهای فیزیکی مفهومی، رگرسیونی و سری های زمانی از معمول ترین روش های تحلیل جریان رودخانه می باشند که با توجه به حل خطی پدیده پیچیده جریان رودخانه یا کمبود اطلاعات مورد نیاز، نتایجی همراه با خطا ارائه می دهند.امروزه مدل های هوشمند با توجه به توانایی در حل پدیده های غیرخطی و پیچیده، کاربردهای فراوانی در مسائلهیدرولوژی پیدا کرده اند. در تحقیق حاضر ضمن معرفی برنامه ریزی ژنتیک ) GEP ( به عنوان یک روش صحیح برای تخمین مفدار حجم جریان ورودی به مخازن، از این روش به منظور پیش بینی جریان روزانه ورودی به سد علویان استفاده گردید. با توجه بهشاخص های آماری بکار گرفته شده نتایج حاکی از کارایی مناسب و دقت بالای برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان ورودی به سد می باشد. همچنین راه حل های صریحی که نشانگر ارتباط بین متغیر های ورودی و خروجیباشد، بر مبنای برنامه ریزی ژنتیک ارائه گردیدند