سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حسینی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
افسانه برکت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

فرآیند کردن پلیمرها برای تولیدشکل های متنوع محصولات پلیمری،نقش عمده ای را درصنایع شیمیایی پیدا کرده است.فرایند شکل دهی حرارتی یکی از معروفترین تکنو لوژی ها در این زمینه میباشد .یکی از مهمترین نقص های این فر آیند ،تنوع ضخامت جداره در اینگونه محصولات م یباشد که این امر به نو ب ه خود باعث کاهش استحکام م کانیکی این محص ولات میگردد . در این مقاله با استفاده از یک مدل ویسکوالاستیک غیر خطی رابطه کشش – تنش را در خلال فرایند بدست آورده ایم . با استفاده از این مدل میتوان فر آیندهای دیفرماسیون را در خ لال فرایند صفحات پلیمری پیش بینی نمود .در این پروژه از فر آیند شکل دهی حرارتی دو مرحل ه ای استفاده گردیده است که بعد از مرحله اول ،وجود یک وقفه رلکساسیون باعث کاهش تغییرات ضخامت جداره محصول ونهایتا خواص مکانیکی بهتری گردید .در نهایت برای اعتباراین مدل ارائه شده ، آنالیز مقایسه ای بین نتایج آزمایشی و تئوری آورده شده است.