سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خدادادی – دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
سودابه سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

تجدید ساختاردرصنعت برق یک رقابت آزاد و مناسب را دراکثر کشورهای جهان بوجود آورده است درابتدا تولید کنندگان توزیع کنندگان و دیگربازیگران بازار درباره تغییراتو تکامل درآینده بازار ازحالت انحصاری به رقابت بخصوص درزمینه قیمت برق نامطمئن بودند درنتیجه مطالعات بسیاری درکلیه قسمت ها به ویژه دربحث طراحی سیستم های جدید و قیمت انرژی انجام شد تا بتوان کارایی سیستم قدرت و سوددهی سرمایه گذاران را بالا برد امروزه ازتکنیکهای جدیدی که مبتنی برالگوریتم های هوشمند می باشد به منظور پیش بینی قیمت بازارهای انرژی که یکی از پارامترهای مهم از دیدکاربران بازار است استفاده می شود دراین مقاله از شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی فازی برای پیش بینی ساعتی کوتاه مدت قیمت انرژی در بازارهای برق PJM بکارگرفته شده است و دراینجا ساختمان شبکه عصبی و شبکه های عصبی فازی و همچنین بررسی نتایج قیمت پیش بینی برای بازیگران بازار ازجمله بخشهای تولید و توزیع آورده شده است