سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم عبدی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل
ایوب رضایی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر با توجه به سهم بالای دو نهاده ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایی مرغ گوشتی و تخم گذار (حدود ۸۵درصد) به بررسی تاثیر تغییرات قیمت این دو نهاده بر قیمت عمده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ پرداخته شده است . برای این منظور از داده های ماهیانه دوره زمانی ۸۷-۸۰ استفاده گردیده و براساس آزمون علیت گرنجر ، رابطه علی دوط رفه بین قیمت دو نهاده فوق الذکر با قیمت دو محصول مورد بررسی قرار گرفت ه است. نتایج آزمون حاکی از یک رابطه علی دو طرفه بین قیمت نهاده کنجاله سویا و تخم مرغ می باشد . ولی در مورد قیمت تخم مرغ و ذرت رابطه علی یکطرفه از قیمت ذرت به قیمت تخم مرغ به اثبات رسید . همچنین در مورد رابطه علی بین قیمت گوشت مرغ و قیمت دو نهاده این رابطه در مورد نهاده ذرت دو طرفه بوده ولی در مورد نهاده کنجاله سویا، وجود یک رابطه علی یکطرفه از قیمت کنجاله سویا به قیمت گوشت مرغ به اثبات رسید. این نتایج نشاندهنده این مساله است که قیمت دو محصول متاثر از قیمت دو نهاده می باشد . بدین ترتیب که هرگونه تغییر در قیمت دو نهاده موجب تغییر در قیمت دو محصول می گردد . برای بررسی این نکته که تغییر قیمت دو نهاده با چه تاخیری در قیمت دو محصول تاثیر می گذارد ، ضریب همبستگی بین قیمت دو محصول با قیمت یک، دو، سه و چ هار ماه قبل دو نهاده محاسبه گردید . نتایج نشان می دهد که قیمت عمده فروشی ماه جاری تخم مرغ با قیمت دو ماه قبل کنجاله سویا و با قیمت سه ماه قبل ذرت دارای بالاترین همبستگی بوده و قیمت عمده فروشی گوشت مرغ با قیمت سه ماه قبل ذرت و قیمت یک ماه قبل کنجاله سویا دار ای بالاترین همبستگی می باشد. به همین دلیل قیمت دو محصول براساس قیمت دونهاده با تاخیرهای مورد نظر برازش گردید