سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا کلیایی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
حسین محمدولی سامانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

اساسی ترین اقدام درراه کاهش میزان تلفات آب شناسایی دقیق و به موقع علل و محل وقوع شکستگی ها و نشت ها درسیستم های توزیع آب می باشد درمواردی که علت نشت از شبکه ترک ها و درزهای موجود دربخشهای مختلف آن می باشد میزان نشت از محل ترک با میزان فشار موجود درآن نقطه نسبت مستقیم دارد درانی تحقیق به منظور ردیابی نشت درشبکه های توزیع آب روشی مبتنی برمدلسازی هیدرولیکی و حل معکوس معادلات جریان جهت پیش بینی محل و میزان نشت موجود درشبکه های توزیع آب با داشتن مقادیر اندازه گیری شده فشار درتعدادی از گره های شبکه معرفی میگردد به این ترتیب که ابتدا یک مدل هیدرولیکی از شبکه مورد برسی درنرم افزار تحلیل هیدرولیکی تهیه شده و با تحلیل شبکه برای حالات و مقادیر مختلف وجود نشت های فرضی مقادیر فشار درگره های مختلف شبکه به دست می آید سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پس از آموزش شبکه با ارایه فشارهای اندازه گیری شده دربرخی از گره های شبکه درساعت انجام ازمایش به عنوان داده های ورودی به شبکه عصبی نشت های احتمالی موجود درشبکه توزیع آب جانمایی و مقادیر تقریبی آنها پیش بینی می شود.