سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی صمیمی شارمی – پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرا ن
اسماعیل شیعه – استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران
رضا صمیمی شارمی – دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده:

یکی از ویژگی های یک جامعه موفق، حرکت به سوی توسعه پایدارمنطقه ای است.در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا با بررسی پیوندهای روستا-شهری در بخش خمام(به عنوان محل تبلور این پیوندها)، اثرات مثبت و منفی این ارتباطات در راستای دستیابی به شاخصه های توسعه پایدار منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد.نوع تحقیق، کیفی-کمی با تاکید بیشتر بر کیفی بوده و روش تحقیق در پژوهش حاضر،توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی خصوصا مقایسه نقشه ها ، مطالعات کتابخانه ای ، مشاهده ،عکسبرداری و مصاحبه استفاده شده است. پس از مطالعه پیشینه مطالعاتی تعاریف توسعه پایدارمنطقه ای و پیوندهای روستا-شهری ،مدل عملیاتی تحقیق تدوین گردید.نتایج بررسی ها پس از مصاحبه با 45 نمونه موردی ، نشان داد که پیوند روستا-شهری در بخش خمام ، در زمینه تحقق شاخص های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نقش نسبتا موفقی ایفا نموده و از سوی دیگر در زمینه دستیابی به شاخصه های زیست محیطی ناموفق عمل نموده است