سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرمان حمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی مرتضوی – دانشیارگروه باستان شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دوره آغازایلامی به دورهای اطلاق میشودکه احتمالاً از 0033 تا 0033 ق.م ادامه داشته که مشخصهی بارز آن وجود لوحههای نگارشی و مهرها و اثر مهرهای مختلف می باشد. منشأ نفوذ وتکامل فرهنگ آغاز ایلامی را می توان درجنوب غربی ایران وبطوراخص درتپه باستانی شوش جستجو نمود.این پژوهش بر آن است تا پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی جوامع آغاز نگارش در فلات ایران را بر اساس داده هایی همچون مهرها، اثر مهرها، ژتونهای شمارشی و الواح نگارشی مورد مطالعه قرار دهد. در واقع یکی از و یزگیهای این پیچیدگی درک و شناخت هر چه بهتر رابطه میان داده های فوق می باشد. با توجه به آثار فوق که در بیشتر محوطه های عصر مفرغ فلات ایران بدست آمده اند، می توان استنباط نمود که جوامع آغاز نگارش از یک نوع سیستم منظم و سازمان یافتهی اقتصادی اجتماعی برخوردار بودهاند و امر نگارش و بازرگانی تاثیر بسیار زیادی – در روند پیچیدگی نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی جوامع این دوره داشته است. همه این عوامل سبب گسترش جمعیت و افزایش رفاه عمومی و به دنبال آن بوجود آمدن طبقات اجتماعی گردیده است. در واقع یک رابطه چند سویه میان جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی فوق وجود داشته است که خود گویای پیچیدگی این جوامع می باشند، در واقع هدف مقالهی حاضر درک این پیچیدگیها میباشد.