سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم طایفه محمودی – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
کامبیز بدیع – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
محمود خراط – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
سوگل بابازاده خامنه – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت

چکیده:

از آنجائیکه ،از اهداف عمده مراکز تحقیقاتی،تبیین ، اجرا و به بار نشانیدنفعالیتهای تحقیقاتی در سطوح مختلف (بنیادی ، راهبردی، کاربردی ) است،مدیریت بهینه این فعالیتهامی طلبد که از محمل مناسبی جهت به کارگیری درست و به هنگام فرآیندهای ضروری استفاده شود. هرچند تا به اکنون رویکردهای فرآیند – نگر گوناگونی برایمدیریت فعالیتهای پژوهشی ، در قالب مدیریت نیازمندیها، مدیریت منابع، مدیریت خواسته ها ( یا اهداف) و مدیریت نیازهای کاربران، پیشنهاد شده، معذالک این رویکردها به تنهایی قادر به پاسخگویی شرایط حاکم بر یک سازمان پژوهشی نبوده ، ضمن آنکه استفاده شفاف و بلاواسطه از این رویکردها، به خاطر پیچیدگی پارامترهای مربوطه،در بسیاری موارد با اشکال مواجه می شود. این مهم ایجاب می نماید تا بستری یکپارچه جهت استفاده از دیدگاه ها و رویکردهای موجود ، به گونه ایکه تک تک آنها در جایگاه زمانی – مکانی مناسب قابل استفاده باشند، بوجود آید.
در ارتباط فوق، بر آن شدیم تا از سامانه مدیریت زنجیره تامین (SCM)، که پیشتر به طرز فعالی در بنگاههای کسب و کاربه کار گرفته شده، بهره جوییم. در اینجا، مراحل مورد نظر در پژوهش به منوالی مشابه با مراحل مدیریت زنجیره تامین ( طرح ، منبع، ساخت، تحویل و بازگشت) در نظر گرفته شده است، به گونه ایکه در هر مرحله برخی از نیازهای سازمان پژوهشی پوشش داده می شود. به تعبیری ، اساس چارچوب پیشنهادی، نگاه به نیازهای فضای پژوهش از منظرمراحلی است که در فوق به آن اشاره گردید. بدینصورت که در مرحله "طرح (Plan) "، خواسته ها ( یا اهداف)، خصیصه های پروژه ها و منابع تحقیقاتی مورد نیاز، به گونه ایکه در فرآیند طراحی اعمال پذیر باشند، شناسایی و تبیین می گردند. آنگاه ، در مرحله "منبع (Source) "، نیازها، ابزارها و خدمات تحقیقاتی مطروحه در سازمان های مربوطه شناسایی گردیده و ضمن تعیین معیارهای نظارتی ، روابط میان این اقلام مشمول ارزیابی و نهایتا اصلاح ( یا بهبود) قرار می گیرد. این امر در قالب دریافت خواسته ها ( یا اهداف) ی تحقیقاتی سازمان، ارزیابی این خواسته هاو در پایان ارجاع آنها به بخش های تحقیقاتی مربوطه، و در کنار آن،بودجه بندی و تصویب اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیت مورد نظر صورت می گیرد. در مرحله"آمادن (Make) "، گام های اجرایی شامل زمانبندی فعالیتهای مورد نیاز از تولید ایده پژوهشی گرفته تا آزمایش، ارائه و تحویل نهایی خروجی ها، تعریف گردیده و سنجش سطوح کیفی مستندات و خروجی های هر مرحله و نیز سنجش کارایی کارکنان با توجه به قابلیتهای مورد انتظاردر فعالیت مربوطه صورت می گیرد. بعبارتی دیگر، بازنگری های لازم در تعریف فعالیتهای تحقیقاتی از منظر کیفیت و با هدفافزایش کارایی،در این مرحله محقق می شود. در مرحله"تحویل(Deliver)"، درخواستهای مربوط به بخشهای تحقیقاتی مختلف سازمان دریافت شده و ضمن تشکیل پایگاه داده ای از نیازها و اولویتهای تحقیقاتی این بخش ها (درون سازمانی یا برون سازمانی) و ابزارها و منابع سازمانی موجود، نگاشت مناسبی از اطلاعات فعال در پایگاه مربوطه بر روی فضای مربوط به درخواست کنندگان و یا مشتریان صورت می گیرد. در مرحله "بازگشت (Return) " نیز، با توجه به اشاراتی که از بخشهای تحقیقاتی و مجریان مربوطه دریافت می شود، اشکالات و نواقص احتمالی مشخص گردیده ، متعاقبا اقدام مقتضی جهت رفع آن و به دنبال آن پشتیبانی های لازم برای تضمین عملکردهای آتی بوقوع می پیوندد.
جهت روشن ساختن توانمندی های چارچوب پیشنهادی،کاربرد آن دریکسازمان پژوهشی IT ، در قالبنمونه ای عملی به بحث و بررسی گذارده می شود.