سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حجت ورمزیاری – دانشجوی دوره دکتری توسعه کشاورزی
احمد رضوانفر – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

ظرفیت سازی و توسعه منابع انسانی از اهمیت کلیدی در تحقق توسعه پایدار کشاورزی برخوردار بوده و موضوع اساسی پایداری به شمار می ایند توسعه منابع انسانی از طریق حرفه آموزی در پی بهبود اثربخشی فردی گروهی و سازمانی است دراین راستا ترویج کشاورزی ابزار بسیار موثری برای دستیابی به توسعه منابع انسانی محسوب میش ود با وجود این بررسی ها نشان میدهد که این ابزار در ایران از چالشهای اساسی رنج می برد که مانع از نقش آفرینی آن می شود این مطالعه با استفاده از روش اسنادی پس از بررسی تنگناهای مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی به عنوان پایگاه اصلی فعالیت های ترویجی راهکارهای مناسب را ارایه نموده است.