سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی ملاحسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف مقاله حاضرارائه مثالی عملی از الگوی آموزشِ مدیریت 2چند مرحله ای است. آموزش مدیریت که چندرشته ای،جهانی،ورفتاری است، می تواند برطرف کننده بسیاری از چالش های مدیریت باشد، که ما در جهان کسب و کار و تجارت و سازمان های امروز کشور با آن ها مواجه هستیم. مقاله حاضربه بحث دراین خصوص می پردازد که آیا ما می توانیم مدیریت ر ا آموزش دهیم،و اگر چنین است، چه مهارت های اصلی باید دردانشکده های مدیریت آموزش داده شود . همچنین این مقاله به بررس ی کمبودهای برنامه آموزش فعلی رشته های مدیریت کشورمی پردازد، و برخی تغییراتلازم را پیشنهاد می دهد. مقاله حاضر از نوع مرور اجمالی و به صورت توصیفی است. مهم ترین یافته ای که می توان ازاین مقاله استخراج نمود،این است که برنامه آموزشی مدیریت فعلی درگروههای آموزشی در بعضی جهات پاسخ گو نبوده و بیشتر بر آموزش های نظری و مفاهیم استوار است .ازاین جهت لازم است دانشکده های مدیریت به احیاء برنامه های آموزش مدیریت پرداخته تااز این طریق برنامه های جدید ایجاد شود و بتواند به دانشجویان مهارت های پویا و عملی عرضه دارد، که باکمک این مهارت ها بتوانند مدیران کارآمدی برای آینده تربیت نمایند . باور محقق بر این است که از طریق تلفیقِ آموزش های مدیریت که سمت وسوگیری کاربردی داشته و رفتارگرایانه باشد،می توان به طرزموثری به چالش های موجود در زمینه مدیریت سازمانهای کشور پرداخت.