سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد مختارنیا – استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران- کرج
احمد رضوانفر – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران- کرج
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران- کرج
احمد جعفری نژاد – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- تهران

چکیده:

نظام ترویج کشاورزی ایران به مثابه همه نظامهای دانش محور احتیاج به ساماندهی و مدیریت دانش دارد به خصو ص اینکه نظام ترویج کشاورزی ایران با هدف ارتقاء سطح کیفی مخاطبین خود و توانمند ساختن آنان طراحی و مدیریت می شود لذا به نظر می رسد برای رسیدن به این هدف می بایست در وهله اول بر توانمند وریهای ساختن منابع انسانی این نظام و همچنین زیرساختهای مورد نیاز ساماندهی مدیریت دانش از جمله فناطلاعات و مولفه های مدیریت دانش اقدام نماید . پژوهش حاضر با عنوان چالش ها و مشکلات ساماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی کشور در این راستا تلاش نموده است که زیرساختها و مشکلات موجود در ساختار نظام ترویج کشاورزی ایران را مورد مط العه قرار دهد . نوع تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن سنجیده شده است . جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران شاغل در استانهای منتخب بر مبنای تقسیم بندی دفتر نظارت و ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی بوده ا ست که براساس نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای تعداد 168 نفر کارشناس و 61 نفر مدیر انتخاب شدند . داده ها با استفاده از فراوانی، درصد، میانگین، ضریب تغییرات و با کمک تحلیل همبستگی، توافق سنجی، مقایسه میانگین و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت کارشناسان ومدیران مورد مطالعه مرد و در گروه سنی جوان و میانسال بودند کمتر از یک سوم کارشناسان مورد مطالعه در رشته ترویج کشاورزی تحصیل کرده بودند . اکثریت مدیران دارای مدرک لیسانس و بین 6 تا 10 سال سابقه کار ترویجی داشتند . چالشها و مشکلات مهم در ارتباط با ساماندهی مدیریت دانش در سازمان از دیدگاه کارشناسان عبارت بودند از فقدان آموزش و توسعه متخصصین، عدم طراحی نظام آموزش مداوم و فقدان جذب کاربران متخصص برای انجام مدیریت دانش بود که هر سه گویه فوق از لحاظ ماهیتی به موضوع منابع انسانی اشاره دارد . چالش ها و مشکلات اجرای مدیریت دانش از دیدگاه مدیران ، فقدان متدولوژیمتناسب و فقدان تخصیص بودجه کافی قلمداد شد . بین نگرش کارشناسان با وضعیت تحصیلی و دیدگاه آنها در خصوص چالش ها و مشکلات اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد . بین نگرش مدیران ترویج کشاورزی با وضعیت تحصیلی و دیدگاه آنها در خصوص چالش ها و مشکلات اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید . نتایج حاصل از تحلیل عاملی نوعR نشان داد که از دیدگاه کارشناسان چالشها و مشکلات عمده اجرای مدیریت دانش در سازمان موجود را م یتوان در سه عامل منابعانسانی67/45%( زیر ساختی 7/52%و سیاستگذاری و برنامه ریزی4/75% خلاصه نمود