سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا یاورزاده – تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
عباس پورمختاری اردکانی – کرج، موسسه آموزش عالی فارابی

چکیده:

در فضای رقابتی شدید میان سازمان ها و شرکت ها، چابکی سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی به حساب می آید . هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین چابکی سازمان با بهره وری منابع انسانی در سازمان است . در این پژوهش ، جامعه آماری شامل تعدادی از کارشناسان و خبرگان سازمان امور اقتصادی و دارایی شهرستان اردکان می باشد که جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی معتبری که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده است استفاده گردیده و اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS21 تحلیل شده است و از آزمون KS جهت بررسی نرمال بوده داده ها و از آزمون همیستگی جهت بررسی میزان ارتباط بین چابکی سازمانی و بهره وری منابع انسانی استفاده گردیده است . تحلیل داده ها موید این است که بین چابکی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و در پایان جهت بهبود این رابطه پیشنهاد هایی ارائه گردیده است .