سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیمین ولوی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

اداره جوامع بشری و سازمان های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جهان امروزنیازمند نظامی یکپارچه برای تفکر و عمل است و هر نظام اجتماعی به الگویی مناسب نیاز دارد . به همین دلیل است که مدیران امروز دنیا تحلیل م ی کنند، الگوی یکپارچه ذهنی می سازند و سپس خود را آماده عمل م ی سازند . عمل زمانی شروع می شود که مدیر ، اندیشه خود را به همکارانش منتقل نماید . این انتقال، خود نیازمند یک نظام مفا همه برای ایجاد حساسیت مشترک، تبادل نظر و اقدام منسجم است . البته علم و عمل و نظریه و فکر و تجربه باید دوش به دوش حرکت کنند.کوشش کشورهای غربی در طول دهه های اخیر، ایجاد نظام یکپارچه برای تفکر و عمل بوده و موفقیت هایی نیز کسب کرد ه اند. نظام های اجتماعی به دنبال پیدا کردن هماهنگی در نظرو عمل اند؛ به همین دلیل، در پی نظام فکری جامعی هستند که تضمین کننده این هماهنگی باشد.تدوین چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تلاش برای مشخص کردن جایگاه آینده کشور در بیست سال آینده و الگوی یکپارچه ذهنیاست که عمل به آن نیازمند حساسیت مشترک، تبادل نظر، تفکر نوین و خلاق، شناخت، برنامه ریزی و اقدام منسجم است