سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر یزد
حسین نورمحمدزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
سمیه امیدواری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:

اثر هنری مجموعهای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا بهمنظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق میشوند. هرمنوتیک را از نام هرمس Hermes خدای یونان و پیامآور خدایان میدانند. هرمنوتیک در لغت به معنای علم تفسیر است، کانون علم هرمنوتیک رمزگشایی و فهمیدن معنای اثر است. مبدأ تاریخی هرمنوتیک در دنیای مسیحیت، همراه با نهضت اصلاح دینی در قرن 16 است. هدف علم هرمنوتیک رسیدن به ذات و حقیقت چیزها است و ازآنجهت که در آثار هنری نیز علمی حضوری و بیواسطه وجود دارد، هرمنوتیک و هنر در ارتباطی تنگاتنگ قرار میگیرند. در این مقاله پس از بررسی هرمنوتیک و چگونگی ارتباط آن فهم اثر هنری از این منظر وجود داشته بررسی و هدف آن رسیدن ?? باهنر و آثار هنری دیدگاههای مختلفی که درزمینه به نظریهای نسبتاً جامع در این زمینه است که بدین منظور، در تدوین آن از روش توصیفی– تحلیلی و مطالعات کتابخانهای بهره گرفتهشده است