سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

پوراندخت فاضلیان – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

مدیریت و سیاست فرهنگی نظام آموزش و پرورش را می توان در سه نگرش نسبت به نقش و جایگاه سیره نبوی در مدارس کشور مور د بررسی قرار داد . در این مقاله پس از معرفی سه نگرش مورد نظر، زمینه تعین معیار و الگوی کاربردی شدن این مهم ارائه م یگردد. شیوه تدوین مدل پیشنهادی در راستای وضعیت اعتبار بخشی محتوای درسی در مدارس کشور است و در آن ویژگی های فردی، نیز ملحوظ گردیده است. در مقا له حاضر موقعیت و اعتبار بخشی مدارس نیز بررسی می گردد. البته نهادینه شدن معیار های دیگر کشورها و روش تطبیق محتوای درسی ارائه شده بامعیار های آنان نیز از نظر دور نخواهد ماند . بویژه اینکه در سطح جهانی مقیاس چهارم (علاوه بر سه مقیاس خواندن و نوشتن و انجام چهار عمل اصلی ) یعنی تکنولوژی اطلاعات را در شمار عوامل زمینه ساز ورود به بازار کار برشمرده اند دراین است که فراگیران در دیگر کشور ها، خود امکان تولید ادبیات فناوری جدید را نداشته و فقط آماده رویارویی با آن است . حال آنکه در نظام آموزش و پرورش کشور ایران، سیره پیامبر اعظم (ص) برای فراگیر درونی می گردد و او خود می تواند زمینه های موارد کاربردی آن را به بروز و ظهور برساند