سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا ترابی فارسانی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی توریسم
علیرضا امری کاظمی – کارشناس مسئول میراث زمین شناختی

چکیده:

دردهه اخیر ژئوتوریسم به عنوان شکلی ازتوریسم طبیعت که اهداف گردشگری پایدار را دنبال می کند نقش مهمی درتوسعه گردشگری جهانی ایفا کرده دراین میان ژئوپارک ها به عنوان ابتکاری در حفاظت از میزان طبیعی و زمین شناسی و ژئومرفولوژی نقش مهمی درتوسعه ژئوتوریسم داشته اند ژئوپارک قلمرویی است از میراثهای طبیعی زمین شناسی و فرهنگی که فعالیت های اقتصادی و توسعه پایدار را از طریق ژئوتوریسم رونق میدهد چرا که افزایش تعدادبازدیدکنندگان از ژئوپارک رونق اقتصادی محلی اجتماعی را بدنبال دارد ژئوپارک ها مردم محلی را به تولیدات بومی و صنایع دستی تشویق می کنند این مقاله با اشاره براستراتژ های ابتکاری درسه ژئوپارک ثبت شده درشبکه جهانی ژئوپارک ها تلاش دارد که نقش حیاتی مردم محلی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.