سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم طیب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
حسن میرنژاد – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

کانسارمنیزیت پیازی درفاصله 55 کیلومتری جنوب مشهد درحاشیه مجموعه افیولیتی تربت حیدریه ودرداخل کنگلومرای به سن میوسن قرار دارد مطالعات پتروگرافی نشان میدهدکه کانیهای موجود درقطعات الترامافیکی واقع درکنگلومرا غالبا سرپانتینیتی شده اند و منیزیت دانه ریز درقسمت هایی با دلومیت های دانه درشت همراه می باشد دگرسانی شیمیای سنگهای الترامافیک غنی ازمنیزیوم های همچون دونیت پیروکسنیت لرزولیت و هارزبورژیت و نیز تبدیل آنها به سرپانتینیت باعث جدایش منیزیم شده و ترکیب آنها با کربناتهای به ته نشنیی منیزیم منجر گردیده است اندازه گیری عناصر اصلی درمنیزیت پیازی با استفاده از روش XRF نشان دهنده این مطلب است که مقادیر CaO C SiO2 بالاتر ازحدقابل قبول برای استفاده درصنایع نسوز و دیرگداز می ب اشد