سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده مریم نیک تبار – تبار،دانشجوی دکتری زمین شناسی پترولوژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمدمهدی نیک تبار – کارشناس ارشدمهندسی اکتشاف معدن،مسئول حفاریها،دفترفنی استانداری یز
عباس مرادیان – عضو هیآت علمی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

سیلهای مافیک با ترکیبی از الیوین گابرو تا گابرودیوریت، درون سازند ریزو، یک ترادف رسوبی-آتشفشانی، در یک حوضه ریفتی جایگیر شده اند. این منطقه از لحاظ پهنه های ساختاری، جزء کوچکی از خرده قاره ایرانمرکزی، درشمال بافق محسوب می شود.ترکیب کانی شناسی سیلهای مافیک عمدتاًشاملBio+ Am (brown am)+ Px+ Ol+ Pl میباشد. باتوجه به شواهدژئوشیمیایی سیلهای نفوذی درون سری ریزو؛ سری پیوسته آلکالن؛ محیط ریفت درون قارهای ،بامنشأعمدتاًگوشته ای ،بانرخ پائین درجهذوب بخشی هستند. سیلهای موردنظرازذوب گوشته غنی شده باترکیب گارنت لرزولیت تولیدشده اند