سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال رسولی – دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش
منصور قربانی – عضو هئیت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشت

چکیده:

توده نفوذی کرور در شرق جیرفت واقع شده است. این منطقه بخشی از باتولیت جبالبارز بوده و ترکیب سنگشناسی آن شامل آلکالی گرانیت، گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزآلکالیسینیت و کوارتزمونزودیوریتاست. سرشت ماگمایی این سنگها سابآلکالن_کالکوآلکالن میباشد. با توجه به قرارگیری این توده در انتهای جنوب شرقی زون ارومیه – دختر، ساب داکشن در منطقه را میتوان حاصل فرورانش پوستهاقیانوسی نئوتتیس به زیر پوسته قارهای ایران مرکزی برشمرد و همچنین میتوان تشکیل و ژنز توده تأخیری مورد مطالعه را به ذوب بخشی گوه گوشتهای با درجات متفاوت نسبت داد. ماگمای بازیک مزبورحرارت بالایی داشته و طی فاز کمپرسیونی بعدی به ترازهای بالاتر یعنی به درون بخش زیرین پوسته تحتانی صعود کرده و سبب افزایش حرارت در این بخش گردیده است. از بهم پیوستن اتاقکهایماگمایی کوچک، باتولیت عظیم جبال بارز شکل گرفته و به بخشهای بالای پوسته صعود کرده و در ترازهای بالاتر متبلور گردیده است. همچنین در این باتولیت عظیم، تفریق صورت گرفته و طیفی از سنگهای دیوریتی تا آلکالی گرانیتی را تشکیل داده است. این سنگهای تفریق یافته به صورت تودههای نفوذی تأخیری دیده میشوند که یکی از آنها کرور است