سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

آیه شعبانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و عهده دار مکاتبات
سامره یعقوبی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

فضای مجازی واقعیت نوپدیدی است که با کارکردهای فراوان و متنوع خود، مسائل و تغییرات تازه ای را موجب شده و بهشکل گیری نوعی دنیای مجاز واقعی انجامیده و در همه روندها، ظرفیت ها و نگرش های جهان واقعی تأثیر گذاشته و به بروزمسائل و پیدایش روابط جدید انجامیده است. در عصر کنونی رسانهها بویژه اینترنت و ماهواره به عنوان عاملان تغییر و تحولدر ارزشها و هنجارها و نقشهای سازگار فرهنگی محیطی مطرح هستند. همین امر میتواند منجر به بحران هویت جوانان ومتعاقب آن سبب دگرگونی نقش های سازگار فرهنگی و محیطی، به انفعال کشاندن جوانان و بسیاری از مسائل دیگر درژئوکالچر شهرها شود. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای فضای مجازی بر هویت و باورهای شهروندان شود. اینپژوهش به جغرافیای زیست اجتماعی شهر می پردازد. در دنیای امروز تأثیر فضای مجازی بر زندگی شهروندان روز به روز بیشترمی شود، از این رو در مقاله حاضر، پرسش اساسی این است که اثرات فضای مجازی بر هویت شهروندان چه ابعادی را در برمی گیرد؟ فضای مجازی آثار متعددی بر زندگی مردم شهر به جا می گذارد از جمله مهمترین تأثیرات آن این است که تحولاتی درهویت (بسیار کم) و فرهنگ آنها ایجاد می نماید. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مروری بر تعاریف و گونهشناسی هویت و اجتماع مجازی ،بر اساس مباحث مفهومی تلاش کرده است نسبت این دو پدیده را مشخص نموده، سپس بااستفاده از پیشینه نظری و تجربی موجود به تعیین فرصت ها و محدودیت های مد نظر محققان در زمینه هویت یابی دراجتماع مجازی بپردازد. لذا هدف از ارایه مقاله حاضر، تحلیل ژئوپلیتیکی تأثیر فضای مجازی بر هویت و فرهنگ مردم در شهرمی باشد.