سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن عیسی زاده – کارشناس ارشد علوم تربیتی
بهرام مهری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

در عصر حاضر کشورها با تغییر و تحولاتی مواجه اند و پیشرفت آن ها در چنین شرایطی نیازمند ان است که جوانانیکارآفرینان تربیت شوند که بتوانند از طریق خلاقیت،نوآوری خون تازه ای درکالبد اقتصاد کشور وارد کنند و گامی موثر درجهت توسعه و پیشرفت کشوربردارند. دراین راستا هدف این پژوهش بررسی کارآفرینی جوانان در پرتو خلاقیت و نوآوریدر راستای پیشرفت جامعه می باشد.روش پژوهش در این مقاله توصیفی می باشد . نتایج پژوهش بیانگر آن است کهنوآوری و خلاقیت از اجزا لاینفک کارآفرینی به شمار می آیند وجود نوآوری در کارآفرینی به قدری ضروری است که میتوان ادعا کرد: کارآفرینی بدون آن وجود ندارد، همچنان که خلاقیت بدون نوآوری بدون نتیجه است و این مهم از طریقآشنایی جوانان با دانش ومهارت های کارآفرینی امکانپذیر است اگر جوانان خلاق باشند و دست به نوآوری بزنند می توانندنقش موثری در کارآفرینی ایفا نمایند هنگامی که افراد جامعه خلاق و نوآور باشند نیازهای جامعه به حد کافی برآوردهخواهد شد و جامعه در دوره ای نسبتا کوتاه کارآمدتر و فهمیده تر می گردد ودر نهایت به پیشرفت جامعه منتهی میگردد.