سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جعفر دستورانی – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
اکبر بابایی – دانش آموخته کارشناسی مرتع و آبخیز دانشگاه کردستان
نظر رضایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران

چکیده:

اطلاعات مقدار حمل مواد توسط رودخانه ها در بررسی نرخ و الگوی فرسایش، اثر عوامل طبیعی و انسانی و مدیریت حوزه های آبخیز به کار می روند . پدیده های ماشه ای همچون زمین لرزه و بارش های شدید باعث حساس شدن مناطق بالادست و وقوع زمین لغزش می شود ( گلید و کروزر (2004 این زمین لغزشها به نوبه خود سبب افزایش رسوبدهی حوزه می شود ( کروزیر و همکاران 1995 ؛ الشریاده ).2000 میزان رسوبزایی یک زمین لغزش بستگی به اینکه آیا مواد فرسایشی رسوب گذاری شده یا به شبکه آبراهه ای حوزه انتقال یافته دارد ( کلاسنس و همکاران ).2007
برای آگاهی از میزان رسوبزایی حوزه های آبخیز معمولا عمل نمونه برداری از دبی جریان و رسوب در ایستگاههای هیدرومتری صورت می گیرد . ولی برای تمامی دبی های جریان، نمونه برداری رسوب انجام نمی شود . بلکه میزان رسوب آنها برآورد می گردد . تعداد سال لازم برای نمونه برداری در این زمینه، 9 تا 25 سال ( فیض نیا و همکاران (1381 و روش دقیق تر و صحیح تر برآورد رسوب، تلفیق دبی متوسط روزانه با منحنی سنجه حد وسط دسته ها است ( عرب خدری و همکاران 1383 ؛ میرزایی و همکاران ).1384 در این مطالعه ضمن بهره گیری از نتایج مطالعات مذکور، میزان رسوب سالانه رودخانه سفید رود در محل ایستگاه رسوب سنجی رودبار و در قبل و بعد از سال 1369 که زلزله دلخراشی در منطقه اتفاق افتاده مورد بررسی قرار می گیرد