سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مسایل در سیستمهای امروزی تولید بهینه گرما و برق در یک سیستم ترکیبی حرارتی و برق با عنوان CHPمیباشد. در این مقاله از یک الگوریتم بهبود یافته اجتماع ذرات برای حل مسئله تولید بهینه برق و حرارت در یک سیستمCHP استفاده شده است. در الگوریتم بهبود یافته از ضرایب متغییر با زمان برای بهبود الگوریتم اجتماع ذرات و افزایش کارایی آن با انتخاب بهتر ضرایب این الگوریتم استفاده شده است. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی ابتدا بر روی یکی سیستم استاندارد انجام شده و نتایج آن با روشهای دیگر مقایسه شده است. در ادامه الگوریتم پیشنهادی بر روی یک سیستم نیروگاهی شامل ۴ واحد تولیدی حرارتی متداول، دو سیستم سیکل ترکیبی حرارتی و گرمایی و یک سیستم تنها گرمایی اعمال شده است. نتایج به دست آمده با سایر روشها مقایسه شده است. نتایج نشان از کارایی بسیار مناسب الگوریتم پیشنهادی میباشد. هدف تولید بهینه برق و حرارت به گونهای که کمترین هزینه را برای شبکه تولید به همراه داشته باشد