سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم روانبخش – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
پروانه بهرامی – کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
مژده صالحی مورکانی – مرکز تحقیقات فناوری های نانو، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، ایران
محمد نصراللهی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده:

آلودگی آبها به شکل های مختلف نیتروژن از خطرات مهم زیست محیطی به شمار می رود. برخی ازاشکال مانند یون هایآمونیوم ونیترات از طریق مصرف کودهای شیمیایی در زمین کشاورزی، دفع غیر بهداشتی مواد زائد و فاضلاب های خامشهری و صنعتی وارد منابع آبی می شوند. هدف از این مطالعه بررسیکارایی کلینوپتی لولایت برای حذف آمونیوم و نیترات ازمحلول های آبی می باشد. در این مطالعه تاثیر متغیرهایزمان تماس، غلظت اولیه و میزان جاذب مورد بررسی قرار گرفته وجذب همدمای نیترات و آمونیوم تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که زمان تعادل برای تبادل یونی نیترات و آمونیوم برابر 60 دقیقه و همچنین میزان مصرف جاذب برای حذف نیترات و آمونیوم به ترتیب 1 و 2/5 گرم بر لیتر بدست آمد. به منظور درک بهتر فرآیند جذب همدمای های تعادلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داد که هم دمای جذب واکنش با ضریب همبستگی بیش از 0/9 وغلضت بهینه ورودی 36 میلی گرم برلیتر برای آمونیوم و 6/5 میلی گرم بر لیتر برای نیترات از مدل همدمای فروندلیچ تبعیت می کند. نتایج جذب ستونی نیز نشان داد که با افزایش زمان تماس میزان حذف آمونیوم به 98% افزایش می یابد.