سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مرادیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
مجید طیرانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله آرایش جدیدی برای فیلتر خطوط تزویج شده موازی معرفی می گردد. هدف از ارائه این آرایش، حدف همزمان باندهای گذر ناخواسته دوم و سوم می باشد. آرایش جدید با فازوددن خطو میکرواستریب L شکل به فیلتر خطوط تزویج شده موازی مرسوم ساخته می شود. خطوط L شکل فوق الذکر، با افزودن استاب اتصال بازی به یک انتخاب یک خط میکرواستریب نوعی ساخته می شوند، به صورتی که خط میکرواستریب اصلی موازی با خطوط تزویج شده قرار گرفته و استاب اتصال باز با امتداد خطوط تزویج شده زاویه قائمه می سازد. با تحقق این مهم درنهایت فیلتری با چندین خط میکرواستریب موازی تزویج شده خواهیم داشت که در نهایت حذف باندهای گذر ناخواسته با اعمال تنظیمات مناسب طی چند مرحلهو با الگوریتم مناسب به پارامتر طول استابهای اتصال باز محقق می گرد. تنظیم مناسب طول استابهای اتصال باز، موجب جابجایی صفرها و انتقال آنها به فرکانسهای مختلف در جهت حذف باندهای گذر ناخواسته خواهد شد. هم چنین میزان تلفات فیلتر در باند گدذر آن نسبت به فیلتر مرسوم هم ترا زان نیز تغییر محسوسی نمی یابد.