سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجابر یوسفی شریک آباد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علیجان آفتابی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
عصمت اسمعیل زاده – امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران
افسر اسلامی – امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

بررسیهای عناصر سمی در رسوبات اطراف معدن مس چهارگنبد نشان دهنده ی رسوبات با منشاء وعناصر آلاینده مختلف می باشد.با انجام روشهای آماری چند متغیره مشخص شد که در محدوده یمعدن مس چهارگنبد چهار نوع رسوب از دیدگاه ژئوشیمیایی قابل تفکیک است، دسته اول از اینرسوبات شامل رسوبات ناشی از فعالیت های معدنی می باشد که در مولفه اول آنالیز PCAتوسطعناصر سمیZn و Ta ،Tl ،Sn ،Se ،Sb ،Pb ،Mo ،Fe ،Cu ،Co ،Cd ،As ،Agمشخص می شوند. گروه دوم از رسوبات، شامل رسوباتی هستند که فعالیت های کانسارسازی بر سنگ منشاء آنها تاثیر نگذاشته و در مولفه دوم آزمونPCAتوسط عناصرTi و V ،Sr ،Sc ،Alتعریف می شوند. گروه سوم شامل رسوبات طبیعی منطقه است که فعالیت های کانسارسازی بر سنگ مادر آن ها تاثیر گذاشته و در مولفه سوم آزمونPCAبا عناصرS و Mn ،Bi مشخص شده اند. گروه چهارم از رسوبات که حاوی عناصر سمیNi و Cr می باشند ناشی از فرسایش سنگ های افیولیتی منطقه می باشند