سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد یعقوبی – دانش آموخته کارشناسی سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور-
احمدرضا غواصیه – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در روش تحلیل آسیب پذیری تلاش برآنست تا بر اسا س میزان آسی ب پذیری نقاط در معرض خطر، به منظورحفاظت و اجرای عملیات مقاو م سازی، اولویت بندی انجام شده و سپس روش های متداول ساز ه ای ویا غیرسازهای به صورت نقطه ای ویا محلی بکار رون د . در این روش اصولاً ایده حفاظت نقاط آسیب پذیر به جای مهار سیلاب در رودخانه برگزیده شده است . بدین ترتیب در برخی مناطق می توان از صرف هزینه های هنگفت در پیشگیری ویا کاهش خسارا ت اجتناب نمو د . این روش د ر روستای دشت در حوضه آبریز مادرسو مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج محاسبات نشان می دهد در مورد سیل طراحی ۵۰ ساله، استفاده از این روش نسبت به احداث سیلبند در طول رودخانه، حدود ۶۰ درصد صرفه جویی در هزینهها خواهد داشت.