سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
وامق رسولی – استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه امیرکبیر
رضا نورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مقاومت فشاری تک محوری سنگ یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سازه های سنگی زیرزمینی و سطحی می باشد . برای انجام این آزمایش، نمونه هایی نیاز است که طبق استاندارد و با کیفیت بالا تهیه شده باشد . اما تهیه ی این نمونه ها به خصوص در سنگ های خرد شده، با تورق بالا و سنگ های ضعیف، مشکل و زمان بر می باشد . از این رو محققین زیادی از آزمایش های غیر مستقیم برای تخمین مقاومت فشاری سنگ استفاده نموده اند . اما در پروژه های معدنی و عمرانی روابط ساده تک پارامتری اعتبار کافی ندارند . برای رفع این مشکل می توان با استفاده از روش های آماری چند متغیره و با استفاده از چند آزمون غیر مستقیم به طور همزمان تخمینی معتبرتر از مقاومت فشاری ارائه کرد .
هدف از این تحقیق ارائه و بررسی روابط ساده و چند متغیره برای تخمین مقاومت فشاری است . برای رسیدن به این هدف 16 نوع سنگ با لیتولوژی های مختلف شامل آهک، ماسه سنگ، مارن،
اسلیت، گرانیت هوازده و تراورتن، از پروژه های معدنی و عمرانی کشور انتخاب و مطابق با استاندارد انجمن بین المللی مکانیک سنگ، آزمایش های شاخص بار نقطه ای، سرعت صوت، چکش
اشمیت، خصوصیات فیزیکی و مقاومت فشاری انجام شد و روابطی چند متغیره برای تخمین مقاومت فشاری به دست آمد