سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید رضا عظیم زاده – دانشجوی دکتری خاکشناسی گرایش فرسایش خاک دانشگاه تهران،عضو هیات علمی د
محمد رضا اختصاصی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
جهانگرد محمدی – دانشیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
حسینقلی رفاهی – استاد دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران

چکیده:

علم زمین امار یکی از ابزارهای قوی بررسی متغیرها ی وابسته به مکان و زمان است این علم ابزاری مناسب جهت کشف الگوی نهفته در تغییرات در اختیار قرار می دهد دررابطه با علوم خاک عمده تغییرات مکانی بصورت تغییرات عمودی و سطحی است دراین میان مباحثی چون کیفیت خاک و محیط توسعه پایدار، فرایندهایی چون بیابان زایی سبب گردیده است تا تغییرات بصورت زمانی نیز پیگیری شود فرسایش بادی یکی از مهمترین فرایندهای طبیعی در مناطق خشک وفاقد پوشش گیاهی است این فرایند در شرایطی رخ می دهد که علاوه بر وجود خاک حساس، باد دارای حاکمیت و سرعت قابل توجه باشد در تحقیق حاضر سعی شده است تا با استفاده از علم زمین امار تخمین دقیقی از وضعیت سنگفرش بیابانی یا رگ در یکی از زیرحوزه های دشت یزد – اردکان بنام دشت ابراهیم اباد مهریز بدست آید. بدین ترتیب پس از ان با بکارگیری روشی تجربی سرعت استانه فرسایش باد براورد و تغییرات ان در دشت ابراهیم اباد مورد مطالعه قرارگرفته است.