سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ستوده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، شرکت مهندسین مشاور طرح آبگستر جنوب
سرتیپ جوان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی سازه های آبی، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح آبگستر جنوب

چکیده:

در این پژوهش به شبیهسازی تغییرات دمایی دشت جم با استفاده از مدلهای سری زمانی پرداختهایم. همچنین از 2 الگوی ARMAو AR برای این شبیهسازی استفاده کردهایم. ابتدا دادههای آماری دما را از ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه مطالعاتی بدست می- آوریم. طول دورههای آماری باید کافی باشد. سپس از 09 % دادهها جهت آموزش شبکه و 19 % دادهها جهت تست مدل استفاده میکنیم. معیار ارزیابی جهت انتخاب مدل برتر بین 2 الگوی ARMA و AR ، ضریب همبستگی R و مجذور میانگین مربعات خطا RMSE میباشد. الگویی که دارای ضریب همبستگی بیشتر و مجذور میانگین مربعات خطای کمتری داشته باشد به عنوان الگوی برتر انتخاب می- شود. دادههای آماری دمای میانگین دشت جم از مهرماه 1631 شروع و تا شهریور ماه 1610 ادامه دارد که مجموعاٌ 21 سال یا به عبارت دیگر 252 ماه میباشد که از دادههای 29 سال به عنوان آموزش شبکه و از دادههای سال آخر به عنوان تست شبکه استفاده میکنیم