سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله محمدسنابادی عزیز – مربی پژوهشی، پژوهشکده مهندسی جهاد

چکیده:

تکنولوژی نرخ متغیر تکنولوژیی است که نهاده ها را با نرخ متغیر و متناسب با نیاز محصول در اختیار زمین و محصول قرار می دهد و نرخ تغییرات بر اساس اطلاعات نقشه یا حسگر حاصل می گردد.تکنولوژی نرخ متغیر در عملیات زراعی همچون کودپاشی، سم پاشی، بذرپاشی و آبیاری و غیره کاربرد دارد که در این تحقیق برای اولویت بندی کاربرد های مذکور در حوزه کشاورزی دقیق در ایران از روش مقایسه ای تابع مطلوبیت همراه با وزن دهی معیار ها استفاده شده است. برای نمونه در تحقیق فوق از تکنولوژی نرخ متغیر در آبیاری یک هکتار از باغات سیب واقع در منطقه همایجان فارس استفاده شده است که روش آبیاری نرخ متغیر قطره ای مجهز به حسگر رطوبت با استفاده از روش مقایسه ای تابع مطلوبیت همراه با وزن دهی معیارها از بین روش های آبیاری پایلوت مذکور انتخاب گردید. همچنین از بین عوامل تاثیرگذار بر روی دوره آبیاری عامل بافت خاک به عنوان مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر روی دوره آبیاری پایلوت مذکور در نظر گرفته شد.سیستم آبیاری نرخ متغیر قطره ای فوق مطابق با نقشه فرضی بافت خاک برای پایلوت مذکور طراحی گردید. مطابق با طراحی فوق مشاهده خواهد شد که نرخ آبیاری (مقدار آب مصرفی کل) برای درختان پایلوت مورد نظر با توجه به نواحی تفکیک شده نقشه بافت خاک، متغیر خواهد بود.