سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیارسازههای هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دان
علی احمدآبادی – دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
امان ا… فتح نیا – دانشجوی دکتری افلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
آرش ادیب – استادیار هیدرولیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهی

چکیده:

تغییرات توپوگرافی بستر از مسائل مهم مهندسی رودخانه است. بدلیل نیروی جانب مرکز، گرادیان فشار عرضی درمسیرهای قوسی، جریان ثانویه تشکیل میگردد که اندرکنش این جریان با جریان طولی باعث بوجود آمدن جریان حلزونی و تغییر توپوگرافی بستر رودخانه میشود. در این مقاله بصورت آزمایشگاهی تغییرات بستر تحت شرایط جریان با دبی ثابت و پایینتر از آستانه حرکت رسوبات در مسیر مستقیم قبل از قوس، تغییرات توپوگرافی بستر بررسی و ازمدل TIN و DEM در محیط GIS استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مدل TIN به لحاظ تفسیر بصری بهتر از مدل DEM میباشد، ولی مدل DEM در تحلیل هندسی سطح، نتایج بهتری دارد.