سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار گروه محیط زیست
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا زهتابیان – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

از انجا که بهعلت تداوم و وسعت فرسایندگی درزمان و مکان پتانسیل تخریب در فرسایش بادی به ویژه در مناطق خشک و به مراتب شدیدتر از فرسایش آبی می باشد و به همین ترتیب خسارات به منابع اقتصادی و به ویژه خاک و پوشش گیاهی چشمگیرتر لذا براورد کمی و تهیه نقشه پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی به منظور شناخت نقاط بحرانی و هدایت برنامه ریزان به مناطق کم خطرتر از مهمترین اهداف این پژوهش می باشد درایجاد فرسایش ناشی از عملکردباد عوامل متعددی به صورت برهم کنش تاثیر می گذارند دراین تحقیق با توجه به وضعیت منطقه مطالعاتی به بررسی نقش هفت فاکتور موثر تغییرات ارتفاع، شیب، جهت شیب، حساسیت سنگ به فرسایش بادی، تیپهای خاک، تنوع و تراکم پوشش گیاهی و کاربری اراضی پرداخته شد و نتایج به صورت نقشه پهنه بندی ارائه شد