سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کلانتری خلیل اباد – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زهرا خدایی – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

بحران طوفان ماسه یکی از مهمترین بلایای طبیعی درجهان محسوب می گردد این پدیده حدود 17/5 درصد از سوانح طبیعی و انسانی دنیا را شامل می گردد و به لحاظ سطح گستردگی و حجم ضرر و زیان در رتبه نخست سوانح طبیعی قرار می گیرد کشور ایران نیز که بیش از نیمی از مساحت آن در حیطه مناطق خشک و در معرض بیابان زایی قرار می گیرد با بحران طوفان ماسه مواجه است و همه ساله بروز طوفان ماسه باعث خطراتی چون: از بین رفتن زمینهای کشاورزی، شیوع بیماریها، صدمه زدن به تاسیسات راه و بروز تصادفات، تخریب تاسیسات وتجهیزات زیست و معیشت در شهرها و روستاهادر ایران می شود از این جهت تهیه طرح و برنامه ای برای مدیریت بحران طوفان ماسه در ایران ضروری است دراین مقاله با بکارگیری روش اسنادی و مطالعه میدانی سعی شده است که مناطق بحرانی طوفان ماسه درکشور ایران شناسایی شود. به سطح بندی شدت اثرات بحران طوفان ماسه در استانهای مختلف کشور پرداخته شود. براین اساس پس از مطالعات مقدماتی 17 استان کشور به دلیل شرایط خود به عنوان مناطق بحرانی طوفان ماسه در ایران موردبررسی واقع شدند.