سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرحمان همایون – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه تهران
رضا گزنی – فارغالتحصیل کارشناسی آبیاری دانشگاه شیراز
علی تابع بردبار – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشگاه تهران
جواد فرهودی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گروه آبیاری

چکیده:

در این تحقیق اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی الگو، پیشرفت آبشس تگی در طول زمان وحداکثرعمق آبشستگی، در پایین دست حوضچهی آرامش نوع (۱)USBR ارزیابی شده است . اثر شرایط مختلف جریان بوسیلهی دبی های مختلف و عمق های پایین دست مختلف (عمق های کم،زیاد ومتعاد ل )با مواد بستر متفاوت(از نظر اندازه و وزن مخصو ص )در ابعاد مدل متفاوت بررسی شده اس ت . خصوصیات حالت تعادل پدیدهی آبشستگی به همراه زمان رسیدن به حداکثر آبشستگی مورد توجه قرار گرفته شده است . با مقایسات بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج مدل شبکه عصبی نتیجه گرفته شد که، مدل شبکه عصبی توانایی مناسبی را در پیش بینی خصوصیات عمق آبشستگی پ ایین دست حوضچهی آرامش دارد، که این نتیجه در در طراحی هندسهی استخر حوضچه و لحاظ کردن احتیاط های مناسب در محافظت از بسترهای پایین دست به ما کمک می کند.