سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانش
سمیه فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و عل

چکیده:

استفاده از مدلهای ریاضی یکی از راههای برآورد میزان فرسایش و رسوب در انواع زیستبومها میباشد. اغلب مدلها در شرایط خاص ایجاد شدهاند و کاربرد آنها در مناطق دیگر بدون واسنجی باعث ایجاد خطای بالا در میزان فرسایش و یا رسوب برآوردی می-گردد. تحقیق حاضر, بهمنظور کاربرد و واسنجی مدل فرسایش دامنه ای HEM در منطقه خسبیجان شهرستان اراک طرحریزی شده است. بدین منظور مبادرت به ثبت ۸ واقعه بارندگی بههمراه رسوب و رواناب حاصل از آنها شد. برای اجرای مدل ورودیهای مورد نیاز آن شامل ارتفاع رواناب، درصد پوشش تاجی، درصد پوشش زمینی، بافت خاک، درصد و طول شیب وارد مدل گردید. نتایج نشان داد بدون واسنجی مدل، مقادیر رسوب تخمینی حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از مقادیر مشاهده ای بوده است