سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهنگ آذرنگ – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
محمود شفاعی بجستانی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
بهروز دهان زاده – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بابک شاهی نژاد – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رودخانهها از اصلیترین و در دسترسترین منبع های تامین آب برای مصارف گوناگون می باشند، لذا بررسی شرایط هیدرولیکی و رسوبی رودخانه ها از اهمیت به سزایی برخوردار است و ضرورت انجام آن کاملاً احساس می شود. با عنایت به روند پیچیده رسوبگذاری و فرسایش در رودخانه کارون و اهمیت زیادی که تغییرات مورفولوژی این رودخانه در طرح های ساماندهی، کنترل سیلاب و طراحی سازه های هیدرولیکی دارد، نیاز به شناخت تغییرات ریخت شناسی این رودخانه شدیداً احساس می گردد. در این تحقیق اقدام به بررسی شرایط هیدرولیکی ورسوبی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی CCHE1D شده است. مدلیک بعدی CCHEیک مدل ریاضی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در شبکه رودخانهها و کانالها می باشد. این مدل در سال ١٩٩٨ توسط مرکز ملی محاسبات مهندسی و علوم آب دانشگاه می سی سی پی NCCHE توسعهیافته است.