سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

منیره حداد حسن آبادی – کارشناس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرزانه علیزاده – کارشناسی صنایع گرایش تکنولوژی
محسن حسنی – کارشناس مدیریت برنامه ریزی و نظارت برامور خدمات شهری، کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

پسماند از تولیدات غیر قابل اجتناب هر جامعه و مدیریت پسماند یکی از نیازهای اصلی آن جامعه است. از اینرو توجه به کنترل، ساماندهی و برنامه ریزی جهت کاهش هزینه ها و به خصوص هزینه جمع آوری پسماند ازاصلی ترین اهداف شهرداری ها است. هدف اصلی این تحقیق توسعه و مکان یابی مجموعهای از مسیرهای ماشینآلات جمع آوری و حمل زباله یکی از نواحی منطقه سه شهرداری مشهد است که علاوه بر اینکه تمام نقاطتحویل زباله را سرویس دهد، تقاضاهای نقاط اختصاص یافته به هر یک از مسیرها از ظرفیت ماشین آلات آنمسیر تجاوز نکند و در نهایت مسافت طی شده توسط تمام وسایل نقلیه به حداقل برسد؛ و در نتیجه برنامه ریزیصحیح جهت به کارگیری اصولی منابع، بتواند از ایجاد هزینه های اضافی جلوگیری و موجب افزایش اثربخشی ونهایتاً بهره وری سیستم مدیریت پسماند شهر مشهد شود. در این تحقیق ضمن بررسی مبانی نظری مسأله، کاربرد آندر خدمات شهری مطالعه و در یکی از حوزه های شهرداری مشهد (سازمان مدیریت پسماند) مدل سازی و بااستفاده از یک الگوریتم ابتکاری متناسب با مسأله توسعه داده شد و در نهایت بهترین مسیر برای حرکتخودروهای حمل پسماند ارائه شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که مجموع کل طولمسیرهای حاصل از الگوریتم صرفه جویی بهتر (کمتر) از مجموع کل طول مسیرهای فعلی می باشندکه در نتیجه آن کاهش حدود 4609480 ریال در روز (168 میلیون تومان در سال) میزان هزینه کلمی باشد و همچنین ملاحظه می شود که به لحاظ زمان کل، مسیرهای فعلی و مسیرهای حاصل ازالگوریتم دارای وضعیت یکسان می باشد ولی به لحاظ مجموع کل مسیرها، ارجحیت با مسیرهایحاصل از الگوریتم می باشد.