سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله دیوبند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران آهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران آهواز
پویا شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی خوش روش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رودخانه ها به عنوانیکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح میباشد. می باشند. با توجه به خشکسالی اخیریکی از بحرانهای موجود، آلودگی این منابع است، لذا ضرورت مطالعات کیفی رودخانه از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. بنابراین میتوان با بررسی کیفیت منابع آب و رودخانهها بسیاری از مشکلات موجود را کنترل نمود. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه دز در سالهای آبی ۸۱-۸۰ سال تر و ۸۷-۸۶ سال خشک در ایستگاههای دزفول، بامدژ و تلهزنگ به وسیله نرم افزار AqQA وGWW مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد کیفیت آب در سال خشک در هر سه ایستگاه پایینتر ازکیفیت آب در سال تر بوده است و ایستگاه بامدژ نسبت به دو ایستگاه دیگر در هر دو سال کیفیت پایینتری دارد