سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا قلیزاده – دانشجوی دکتری مدیریت مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد جلیلی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

هزینهیابی هدف ابزار و فرآیند جامعی است که باعث افزایش توانایی سازمان در کاهش هزینهها و بهبود عملکرد سطوح یک سازمان میگردد. برعکس روش هزینهیابی سنتی، روش هزینهیابی هدف با تعیین قیمت فروش هدف شروع میگردد. در این روش برای تعیین قیمت فروش تمام عوامل تاثیرگذار در چرخه عمر محصول و ارائه خدمات مورد توجه قرار میگیرد. هزینه یابی هدف بخشی از فرآیند مدیریت جامع برای بقاء سازمان ها در دنیای رقابتی است. این مقاله می خواهد تا نقش استفاده از هزینه یابی هدف را در کاهش قیمت تمام شده خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی مقطع تحصیلات تکمیلی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. دادههای مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردیده است. در این پژوهش متغیر مستقل هزینهیابی هدف و متغیرهای وابسته کیفیت و علاقه مندی متقاضیان ،. بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 051 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون، برای ارائه مدل از تحلیل رگرسیون، استفاده شده است. طبق نتایج پژوهش نقش هزینهیابی هدف در افزایش کیفیت و در علاقه مندی متقاضیان تاثیر گذار خواهد بود. و همچنین نشان داد که دانشگاه آزاد اسلامی بایستی در فعال کردن ابعاد روش هزینه یابی بر مبنای هدف برای دستیابی به مزیت رقابتی گام بردارد.