سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه داشی –
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد –

چکیده:

سیستم های تصفیه طبیعی در حال فعال شدن در قسمتهای مختلف دنیا می باشند چون هزینه ساخت کم و راهبری و نگهداری آن ساده و اسان است یکی از روشهای بومی و ارزان قیمت تصفیه استفاده از گیاهان ابزی در تصفیه پیشرفته فاضلاب می باشد به منظور تصفیه تکمیلی فاضلاب شهری بررسی شده Lemna gibba دراین تحقیق کاربرد سیستم رویشی عدسک ابی هرگونه 8/4 در شرایط ازاد اب و هوایی در محل تصفیه خانه فاضلاب غرب m1/34×0/8m×m است به این منظور پایلوتی به ابعاد از انتهای جنوبی lemna gibba اهواز ساخته شد پایلوت با خروجی نهایی فاضلاب تغذیه شد گیاه عدسک ابی گونه تصفیه خانه جمع اوری و به سیستم وارد شدو سیستم با توجه به زمانهای ماند هیدرولیکی 5، 3 ، 1 و 7 روز راهبری گردید نمونه از ورودی و خروجی برای ازمون های شامل ازت امونیاکی و فسفات براساس روشهای استاندارد APHA,2005 برداشته شد. در نهایت برای بررسی وجود تفاوت بین میانگینهای خروجی ازت امونیاکی و فسفات در زمان های ماندهای ماند متفاوت از ازمون انالیز واریانس استفاده گردد که این ازمون برای باکتریهای ازت امونیاکی معنی دار بود. 0/05<P و برای فسفات معنی دار نبود P>0/05. در نهایت بالاترین درصد حذف برای ازت امونیاکی در زمان ماند 7 روز و برابر 60درصد و برای فسفات نیز در زمان ماند 7 روز برابر با 45% به دست امد.