سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن قراباغی – استادیار گروه علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر- مسئول
سجاد صدیقی – کارشناس مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

مساله کیفیت در آموزش عالی به معنای عام آن قدمتی به درازای خود آموزش عالی دارد. چرا که آموزش عالی بنا بر سرشتآن فعالیتی پیچیده و کیفی است. تقاضای فزاینده به آموزش عالی و رشد کمی بسیار زیاد آن همراه با محدودیت منابع عمومیکیفیت را به یکی از چالش های آموزش عالی مبدل ساخته اند. صاحبنظران و اندیشمندان علوم تربیتی نیز بر نقش مهم وتعیین کننده تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری تأکید می کنند و بر این باورند که میزان بهره گیری و استفادهمطلوب از تکنولوژی آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تأثیرات سازنده ای خواهد داشت. این پژوهش به دنبال ارزشیابیکیفیت برنامه درسی با استفاده از الگوی عناصر نه گانه فرانسیس کلاین است. اما نکته اساسی این است که سیستم هایخبره و قواعد منطق فازی برای تحلیل درست و دقیق عناصر برنامه درسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله بااستفاده از معیارهای منطق فازی، یک سیستم فازی جهت بهره مندی از نظرات متخصصین برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی با نرم افزار MATLAB برای دو عنصر هدف و محتوا از الگوی کلاین پیشنهاد شده است.