سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد معتمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح
سکینه کهنسال واجارگاه –

چکیده:

در شرایط فعلی اقتصاد کشور عدم تعددل عرضه و تقاضا دربازارکار چه بصورت مازاد نیروی کار و چه بهصورت کمبود تقاضای نیروی کار بوضوح قابل مشاهده است دراین میان دانش آموختگان جواندانشگاهی نیز با وجود سرمایه گذاری ها و هزینه های قابل ملاحظه ای که برای رشد و ارتقای سطح دانش آنها در قالب آموزش دانشگاهی انجام گرفته است از امکان نسبتا کمی برای یافتن مشاغل مناسب و مرتبط با ویژگیها و شرایط خوب برخوردارند کمبود مهارت وتجربه لازم یکی از عواملی استکه موجب تشدید این شکاف در سالهای اخیر شدها ست ملاحظات فوق درکنار سایر عوامل اشتغال بویژه در سطح اقشار تحصیل کرده لزوم برنامه ریزی و سیاستگذاری جدی را در سطح کلان طلب می کند هدف اصلی کارورزی انتقال مهارتها و تجربیات عملی به دانش آموختگان دانشگاهی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار کارکشور است در واقع استفاده از ظرفیت های خالی بخش خصوصی و دولتی صنعت ، کشاورزی و خدمات ضن ارتقای سطح علمی و نوسازی ساختار نیروی انسانی رویکرد مناسبی به منظور حذف تدریجی عدم تعادل موجوددر بازار کارکشور می باشد درکنار کسب تجربه و ارتقای مهارت دانش آموختگان شناسایی رشته های تحصیلی مورد نیاز بخشهای مختلف کشور نیز و اندازه گیری میزان تنایب عملکردنظام آموزش عالی به لحاظ رشته های تحصیلی دانش آموختگان با نیازهای بازار کار از دیگر دستاورهای دوره های کارورزی خواهد بود.