سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین طلاچی لنگرودی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی،
هوشیار ایلکا – کارشناس خاکشناسی شرکت مهندسین مشاورجامع ایران
رضا شقایی – کارشناس ارشد آبخیزداری.

چکیده:

عرصه حوزه های آبخیز، اغلب از اکوسیستم های متنوعی تشکیل یافته اند که بیشتر شامل اکوسیستم های جنگلی، مرتعی، مسکونی ، کشاورزی و رودخانه ای می باش ند. آنچه امروزه به عنوان کارکردهای اصلی عرصه حوزه های آبخیز مد نظر آبخیزداران و یا متصدیان امور آبخیزداری است، تولید آب با حداقل رسوبات همراه می باشد. اما، حوزه های مذکور جدا از نقش تولید آب، به دلیل تنوع اکوسیستمی ، دارای کارکردهای متعددی می باشند که دراین مطالعه به بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده تاثیرگذاری انسان برسطح کمی، کیفی وارزشی این کارکردها پرداخته می شود.نتایج مطالعه حاض ر نشاندهنده ضرورت دخیل نمودن بهره برداران در بهره برداری های بهینه از منابع آب وخاک حوزه های آبخیز همراه با اهرم نظارت وارائه مشوق های مالی می باشد . ضرورت نگاه زیست محیطی به منابع حوزه های آبخیز وارزشگذاری این منابع و کارکردها از مهم ترین یافته های مطالعه حاضر می باشد که می بایست مدنظر متصدیان امور مطالعات واجرایی طرح های آبخیزداری قرار گیرد.