سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد مغفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
فردین موسیوندی – دکتریزمین شناسی اقتصادی
ابراهیم راستاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانی زایی سولفید توده ای اشتفشانزاد VMS مس روی نوده درتوالی اتشفشانی روسبی کرتاسه پسین درپهنه ساختاری سبزوار بصورت دوافق کانه دار رخ داده است سنگهای درونگیر ماده معدنی شامل گدازه های الکالی الیوین بازایت و ماسه سنگهای سیلتی توفی می باشند که درآنها دگرسانی های کلریتی و سیلیسی گسترش دارند ماده معدنی دارای ژئومتری صفحه ای و ورقه ای شکل بوده و شامل کانیهای پیریت کالکوپیریت اسفالریت بورنیت بولانزریت و مگنتیت با بافت توده ای نیمه توده ای نواری لامینه دانه پراکنده و پرکننده فضای خالی می باشد که دریک محیط ژئودینامیکی حوضه پشت قوسی (back- arc تشکیل شده اند مقایسه ویژگیهای اساسی کانی زایی مس روی نوده با ویژگیهای اساسی تیپهای مختلف کانسارهای سولفید تودها ی ازجمله محیط تکتونیکی تشکیل جایگاه زمین شناسی ته نشست نوع سنگهای میزبان شکل هندسی ماده معدنی ساخت و بافت کانی شناسی و دگرسانی نشان دهنده بیشترین شباهت و مطابقت این کانسار با کانسارهای سولفید توده ای تیپ بشی می باشد.