سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان قادری – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ابراهیم راستاد – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مجید قادری – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله رشیدنژادعمران – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسارها و نشانه های معدنی تنگستن مس – طلا درایران را میتوان با توجه به خاستگاه جایگاه تکتونیکی پاراژنز کانیایی و فرایندهای مربوط به پیدایش آنها دردو گروه رده بندی نمود دسته اول ذخایری هستند که درتوالی آتشفشان رسوبی دگرگون شده تریاس پسین ژوراسیک میانی قرار داشته و گسترش آنها از روند لایه بندی چینه سان تبعیت می نماید این کانسارها درجایگاه چینه ای خاص و درمحل تماس واحدهای آتشفشانی با سنگهای کربناتی و درداخل کربنات ها قرار دارند جایگاه ژئودینامیکی این کانسارها ریفت درون قاره ای است دسته دوم ذخایری هستند که ژئومتری رگه رگچه داشته و درداخل سنگهای رسوبی دگرگون گروه شمشم قرار دارند این ذخایر تحت تاثیر دگرشکلی بالا و نفوذتوده های گرانیتوئیدی قرارگرفته و توسط گسلها شکستگی ها و پهنه های برشی کنترل میگردند جایگاه ژئودینامیکی این کانسارها حاشیه فعال قاره ای می باشد پاراژنز کانیایی گروه اولعمدتا شامل شئلیت و سولفیدهای مس روی آهن است درحالیکه پاراژنز گروه دوم بیشتر شامل ولفرامیت شئلیت کالکوپیریت آرسنوپیریت همراه با طلا و به ویژه بیسموت است