سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صبا امین اقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن و عضو انجمن پژوهشگران جوان د
مهین شفیعی – استادیار گروه مهندسی شیمی و پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید ب
محمد رنجبر – استاد گروه مهندسی معدن و پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

زغالسنگ به عنوان یک ماده با کاربردهای گسترده صنعتی و برای تولید کربن فعال شناخته شده است . محتوی مواد معدنی زغالسنگ(خاکستر) بر کیفیت کربن فعال تولیدی تأثیر میگذارد و باید حذف شوند . هدف اص لی این تحقیق بهینه سازی پارامترهای عملیاتی حذف شیمیائی خاکسترکنسانتره کارخانه زغالشویی زرند میباشد. با استفاده از دو اسید متداول آزمایشات بر مبنای طراحی آزمایشانجام گردید. از نتایج بدست آمده این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تحت شرایط بهینه ( غلظت اسید، زمان و درصد جامد پالپ) امکان حذف بیش از 90 درصد خاکستر وجود دارد به نحوی که درصد خاکستر کنسانتره زغالشویی کرمان به یک درصد کاهش می یابد.