سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا بینا – دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور
سیدسعید آیت – استادیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور
محمدرضا خضری – دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور

چکیده:

سیستم های تشخیص نفوذ به عنوان ابزاری اساسی برای حفظ امنیت در شبکه های کامپیوتری مطرح می باشند امروزه سیستم های تشخیص نفوذ با چالش های متفاوتی روبرو هستیم اطمینان به عملکرد سیستمهای تشخیص نفوذ از چالش های جدی پیش روی سیستم هایتشخیص نفوذ می باشد خطای مثبت نادرست یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سیستمهای تشخیص نفوذ است هرچه میزان خطای مثبت نادرست کااهش یابد اطمینان به عملکرد سیستم تشخیص نفوذ افزایش می یا بد. دراین مقاله روشی پیشنهاد شده است تا با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی معیار خطای نادرست را در سیستمهای تشخیص نفوذ کاهش دهیم ارزیابی ها و ازمایشات انجام شده نشان میدهد که روش پیشنهادی از لحاظ خطای مثبت نادرست در مقایسه با سیستمهای مشابه عملکرد مناسبتری ارایه میدهد.