سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی خسروی – عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
مجتبی خسروی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

مقدمه: تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است.هر روز از سوی صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اینترنت درتوسعه اقتصادی و نقش منفی آن در توسعه فرهنگی برجسته سازی می شود. هدف:بررسی میزان همنشینی اعضای خانواده با شبکه های اجتماعی مجازی و روند رو به کاهش سرمایه اجتماعی درون گروهی در خانواده های ایرانی روش /رویکرد تحقیق: بررسی متون کتابخانه ای و استفاده از ابزار پرسشنامه به همراه تجزیه و تحلیل آماری بوده است .که بوسیله فرمول قشر بندی شده کوکران تعداد 031 نفر از افراد بین 01 تا 01 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها :رسانه های اجتماعی مجازی به سمت امحای پیوندهای درون گروهی خانواده در حال حرکتند.این شبکه های به عنوان یک همنشین بد در خانوادها جای باز کرده اند . نتیجه گیری:استفاده از این شبکه های اجتماعی مجازی توسط اعضای خانواده مخصوصا نوجوانان و جوانان میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی را به شدت کاهش داده است ، میزان اعتماد خانوادگی ،مشارکت خانوادگی و قابلیت ارتباط پذیری بین اعضای خانواده ها کاهش محسوسی را نشان می دهد.بطوریکه بین مولفه های سرمایه اجتماعی درون گروهی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه منفی و معناداری دیده می شود.