سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مرادیان – پژوهشگاه نیرو – گروه فشار قوی

چکیده:

طراحی الکتریکی خطوط انتقال جهت فواصل ایزولاسیون برمبنای استانداردهای متداول و یا از طریق طراحی احتمالی وقوع اضافه ولتاژ و استقامت فواصل هوائی معین می گردد . با معین شدن طول فاصله هوائی مورد نیاز در صورت بکارگیری زنجیره مقره I اثر باد با اعمال درصدی از ماکزیمم سرعت باد و انحراف زنجیره مقره به میزان معین درنظرگرفته می شود و بدینوسیله حداقل طول بازو همراه با بکارگیری ضرایب شکل فاصله هوائی بدست می آید . همانطور که می دانیم وقوع باد پدیده ای احتمالی می باشد و نمی توان گفت که همیشه باد با سرعت حداکثر وجود دارد بدین لحاظ با بکارگیری تابع توزیع سرعت باد می توان انحراف زنجیره مقره I را بصورت احتمالی مورد بررسی قرارداد و از این رهگذر ضمن معین نمودن روش این نوع طراحی اثرات آن برروی یک نمونه از خطوط انتقال نیز مورد بررسی قرارداد .